// Random Unity tips #1

// Xét và xử lý va chạm bằng Swept AABB

// Ghép khung vào hình với Canvas trong HTML5

// Sử dụng bit flags để lưu giá trị